Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Informacja o egzaminie ósmoklasisty 2020 r.

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym:

  1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 (trwa 120 min., przedłużenie do 180 min.)
  2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 (trwa 100 min. przedłużenie do 150 min.)
  3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 (trwa 90 min., przedłużenie do 135 min.)

 

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym:

  1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
  2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00
  3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00

 

Przedłużenie czasu trwania egzaminu następuje w przypadku, gdy uczeń ma uprawnienia do dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu (na podstawie opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

 

Zdający przystępujący do egzaminu powinni mieć przy sobie legitymację szkolną.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

- uczeń losuje numer stolika, przy którym będzie pracował;

- arkuszy egzaminacyjnych nie podpisuje się, są one kodowane;

- uczeń powinien sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań;

- pracę z arkuszem rozpoczyna się po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela;

- uczeń przenosi odpowiedź na kartę odpowiedzi;

- po upływie czasu przeznaczonego na egzamin uczeń ma dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

- instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym;

- uczeń może zgłosić konieczność skorzystania z toalety przez podniesienie ręki;

- po zakończeniu egzaminu uczeń pozostaje na swoim miejscu, nauczyciel odbiera arkusz, sprawdza jego kompletność, a następnie zwalnia ucznia;

- egzamin może być unieważniony, jeżeli uczeń niesamodzielnie rozwiązuje zadania lub wniósł do sali urządzenie telekomunikacyjne lub zakłóca przebieg egzaminu.

 

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl)

 

Informacje dotyczące egzaminów są również dostępne pod adresem: http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/egzaminy_zewnetrzne/

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 26 czerwca 2020 r.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.